ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในหลักสูตรและสภาวะการได้งานทำ

เนื่องด้วยทางภาควิชา จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในหลักสูตร และ ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตที่จบไปจากภาควิชา  จึงขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าทุกท่าน ช่วยกันกรอกข้อมูลเพือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและภาควิชาต่อไป

 ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถทำแบบได้สำรวจที่ https://goo.gl/NBn4Y0  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการทำแบบสำรวจนี้เพื่อให้ทางภาคนำไปพัฒนาและเป็นแนวทางในแก้ไข