ขอเชิญเข้าร่วมกตัญญูกตเวทิตาคุณ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ

เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะจัดงานแสดงกตัญญกตเวทิตาคุณแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเพรชราวุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

หมายเหตุ: ในปีนี้ รศ.สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้เกษียณ ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์