งานนิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาประจำปี 2559

งานนิทรรศการ นำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่ได้ทำ ในช่วงสหกิจศึกษา