ประชาสัมพันธ์ การใช้งานWIFI ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศ
*** นักศึกษาและบุคลากรของ มจพ. จะใช้บริการ eduroam ภายใน มจพ. ไม่ได้ ซึ่งหมายถึงหากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยจะเชื่อมต่อ eduroam ไม่ได้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไปยังสถานศึกษาอื่นที่เป็นสมาชิกของ eduroam เนื่องจากสามารถใช้การเชื่อมต่อปกติของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการได้อยู่แล้วคือ @kmutnb และ @kmutnb-wifi
ดังนั้นจึงขอสงวนไว้สำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ eduroam ภายใน มจพ. เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม.
Eduroam kmutnb : http://authen.eduroam.kmutnb.ac.th
การโอนย้ายหรือเปิดใช้งานบัญชี : https://account.kmutnb.ac.th/web/