ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์มารับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา EnET EIT ECT ETT ทุกคน

นักศึกษาสามารถมารับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษาได้ที่ห้องภาควิชา และเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบัตร
1. ค้นหารายชื่อของนักศึกษาได้จาก goo.gl/Xpn8O3
2. เช็คเลข “ลำดับ” จากคอลัมน์แรก เพื่อใช้ในการค้นหาบัตร