เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560