อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาคสมทบ

หลักสูตร EnET - B EnET - C EnET- I EnET - T
ชั้นปีที่ 1 รหัส60        อ.สมเด็จ  น้อยสวย

ชั้นปีที่ 2 รหัส59 ร.ศ.ศิริวัฒน์  หงษ์ทอง

ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ ผศ.ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ
ชั้นปีที่ 3 รหัส58 รศ.สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์ ผศ.ชาญชัย  กุศลจิตกรณ์

ดร.ทิพย์รัตน์ รุ่งขำ  ผศ.ดร.วิทวิส   สิฎฐกุล 
ชั้นปีที่ 4 รหัส57 ผศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา   รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

 ดร.นพพร สุทธิวงศ์ รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร