เกี่ยวกับภาควิชา

cropped-header.jpg

ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบัน

 • ที่ตั้ง อาคาร 62 และ 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งหมด 3 แขนงวิชาคือ เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT) โทรคมนาคม (ETT) และคอมพิวเตอร์ (ECT)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีด้วยกันทั้งหมด 4 แขนงวิชาคือ เครื่องมือวัดและควบคุม (Enet-I) โทรคมนาคม (Enet-T) คอมพิวเตอร์ (Enet-C) และวิชาการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์ (Enet-B)

พัฒนางานวิจัย

 • ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม
 • พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสาอุตสาหกรรม ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคีกับภาคอุตสาหกรรม
 • จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดยใช้เป้าหมายและความต้องการของสังคมเป็นตัวกําหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตและเพื่อชีวิตจริง
 • ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถชี้นําสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 • สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในรูปพหุภาคี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ให้บริการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาคมในภาควิชา
 • ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ไทย ให้ปรากฏแก่ประชาคมในชาติและประชาคมโลก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิต ติดตั้ง และบํารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 • เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 • เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดํารงอยู่ตลอดไป

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก