หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ind .Tech. (Electronics Technology)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 85 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 • การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครูผู้ช่วยสอน

หลักสูตร ฉบับเต็ม

บันทึก

บันทึก