EnET – B ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุวิทย์ แซ่เฮง และ นายอดิศร วรรณมณี นักศึกษาแขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast) ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “การพัฒนาโปรแกรมทดสอบไอซีด้วยภาษามาตรฐาน STIL” และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเป็นตัวแทนของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ไปแข่งขันและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ณ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559