แขนงวิชาคอมพิวเตอร์


อาจารย์ ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม

หัวหน้าแขนงวิชา

 

รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา

ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

1

ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

5
รศ. ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

 

6รศ.อุดม จีนประดับ

6ผศ.ชาญชัย   กุศลจิตกรณ์