แขนงวิชาโทรคมนาคม

1

 ผศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร

หัวหน้าแขนงวิชา

1

ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์

1

รศ.พูนศักดิ์  เอื้อดุลเดชา 

1

รศ.สืบศักดิ์   พันธุ์ไพโรจน์

1

ดร.อนุสรณ์  จึงตระการ

ดร.วิทวัส   สิฎฐกุล

1

อาจารย์ สมเด็จ  น้อยสวย

1

รศ.ประกาศิต  ตันติอลงการ

1

อาจารย์ อินทวดี   จันทร์ทักษิโณภาส