แขนงวิชาโทรคมนาคม

1

 รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร

หัวหน้าแขนงวิชา

1

ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์

ผศ.ดร.วิทวัส   สิฎฐกุล

1

รศ.สืบศักดิ์   พันธุ์ไพโรจน์

1

ผศ.ดร.อนุสรณ์  จึงตระการ

1

อาจารย์ สมเด็จ  น้อยสวย

1

ดร. กฤษฏา  มามาตร

1

อาจารย์ อินทวดี   จันทร์ทักษิโณภาส