ตัวอย่างคำร้อง

คำร้องประเภทการลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่างการขอเงินค่าลงทะเบียนคืน (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างการขอเงินค่าลงทะเบียนคืน (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างการขอรักษาสภาพนักศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (เกิน 1 หน่วยกิต)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (กรณีจะจบการศึกษา)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (กรณีวิทยาทัณฑ์)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 3)
ตัวอย่างการขอชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ล่าช้ากรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอเปิดวิชาเรียนในภาคการศึกษา
ตัวอย่างการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีจะจบการศึกษา)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ