โครงสร้างภาควิชา


ด.ร. ณัฐพล  ประยงค์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชา


ผศ.ดร. ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศ์สมบัติ
รองหัวหน้าวิชา

3
รศ.ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น
หัวหน้าแขนงวิชา

4
อาจารย์ ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
หัวหน้าแขนงวิชา

5
ดร. นพพร  สุทธิวงศ์
หัวหน้าแขนงวิชา

5

รศ. โอภาส  ศิริครรชิตถาวร
หัวหน้าแขนงวิชา