โครงสร้างภาควิชา


อาจารย์ (XXX)
หัวหน้าภาควิชา


อาจารย์ (XXX)
รองหัวหน้าวิชา

3
อาจารย์ (XXX)
หัวหน้าแขนงวิชา

4
อาจารย์ (XXX)
หัวหน้าแขนงวิชา

5
อาจารย์ (XXX)
หัวหน้าแขนงวิชา

5

อาจารย์ (XXX)
หัวหน้าแขนงวิชา