อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.นพพร สุทธิวงศ์
(ประธานหลักสูตร)

บันทึก

ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
(เลขา)

บันทึก


ดร.วิทวัส สิฏฐกุล

4
รศ.ประกาศิต ตันติอลงการ

5ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ