อ.ทิพย์รัตน์ รุ่งขำ

1

ชื่อ นามสกุล: ทิพย์รัตน์ รุ่งขำ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ภาควิชา:  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา:
โฮมเพจ:
อีเมล: tipparat.r@cit.kmutnb.ac.th
โทร:
งานวิจัย: