โครงสร้างภาควิชา

บุคลากรสนับสนุน

นางสาว กษมา       พุ่มศิริ
นางสาว นุชจรินทร์ หอมมาลี
นาย จีระ อาชวพรวิทูร
(วิศวกรแขนงคอมพิวเตอร์)
นาย ทรงพล พุ่มแจ่ม
(วิศวกรแขนงเครื่องมือวัดและควบคุม)
นาย วีรพล ทนนชัย
(เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชา)