หลักสูตร

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Electronics Technology)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ind .Tech. (Electronics Technology)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 85 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 3 แขนงย่อยคือ

 • แขนงวิชาโทรคมนาคม (ETT)
 • แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (EIT)
 • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ECT)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครูผู้ช่วยสอน

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2565

บันทึก

บันทึก