หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
 • ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Applied Electronics Engineering Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering (Applied Electronics Engineering Technology)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Eng. (Applied Electronics Engineering Technology)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2
 • หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 • รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 •  อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • นักพัฒนาและวางแผน
 • วิศวกร หรือผู้ประกอบการ

หลักสูตร ฉบับเต็ม

บันทึก