แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

รศ.ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าแขนงวิชา
ดร.วิวัฒน์ จึงธนศิริกูล
ผศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ดร. สิทธิชัย เด่นตรี