คณาจารย์

แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

รศ.ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น
รองคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ หัวหน้าแขนงวิชา
ดร.วิวัฒน์ จึงธนศิริกูล
รศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ผศ.ดร. สิทธิชัย เด่นตรี