ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างคำร้อง

ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องทั่วไป

คำร้องประเภทการลงทะเบียนเรียน

ตัวอย่างการขอเงินค่าลงทะเบียนคืน (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างการขอเงินค่าลงทะเบียนคืน (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างการขอรักษาสภาพนักศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (เกิน 1 หน่วยกิต)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (กรณีจะจบการศึกษา)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียน สูงกว่าเกณฑ์ (กรณีวิทยาทัณฑ์)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเพิ่มล่าช้ากรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 3)
ตัวอย่างการขอชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ล่าช้ากรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอเปิดวิชาเรียนในภาคการศึกษา
ตัวอย่างการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะฯ
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีจะจบการศึกษา)
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ตัวอย่างการขอลงทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ

คำร้องประเภทการสอบและการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน

ตัวอย่างการขอดูกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างการขอถอนรายวิชาเรียนล่าช้ากรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอเทียบวิชาเรียน
ตัวอย่างการขอเทียบโอนรายวิชา
ตัวอย่างการขอเปลี่ยนตอนวิชาเรียน ล่าช้ากรณีพิเศษ
ตัวอย่างการขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบปลายภาค
ตัวอย่างการขอสอบกลางภาคเรียนกรณีพิเศษ (ตัวอย่างที่ 1)
ตัวอย่างการขอสอบกลางภาคเรียนกรณีพิเศษ (แบบกักตัวสอบ) (ตัวอย่างที่ 2)

ตัวอย่างการขอย้ายห้องศึกษา
ตัวอย่างการขอลงฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น
ตัวอย่างการขอลาพักการศึกษา
ตัวอย่างการขอเลื่อนการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น
ตัวอย่างการขออนุมัติย้ายภาควิชา
ตัวอย่างการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ตัวอย่างการขอคืนสภาพนักศึกษา
ตัวอย่างการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล

คำร้องประเภทต่างๆ

ตัวอย่างการขอย้ายห้องศึกษา
ตัวอย่างการขอลงฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น
ตัวอย่างการขอลาพักการศึกษา
ตัวอย่างการขอเลื่อนการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น
ตัวอย่างการขออนุมัติย้ายภาควิชา
ตัวอย่างการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ตัวอย่างการขอคืนสภาพนักศึกษา
ตัวอย่างการขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล