ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนน I
แบบฟอร์มเปลี่ยนคะแนน Ip
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางคุมสอบ

คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์

รูปแบบปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 (ใหม่)
01-ปกไทยอังกฤษ
02-กิตติกรรมประกาศ
03-ตัวอย่างบทความ
04-ประวัติผู้จัดทำ
ตัวอย่างรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์ม ปริญญานิพนธ์ (หลักสูตร อส.บ.)
แบบฟอร์ม_ปริญญานิพนธ์ (หลักสูตร วศ.บ.)
รูปแบบปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 (เดิม)
แบบประเมินปริญญานิพนธ์
แบบประเมินหัวข้อปริญญานิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อสอบก้าวหน้าและสอบป้องกัน
แบบยื่นข้อสอบ รายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอขออนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์
แบบอนุญาตให้เข้าเล่มปริญญานิพนธ์
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำปริญญานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้า
สอบป้องกัน