แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

ดร. นพพร  สุทธิวงศ์
หัวหน้าแขนงวิชา
ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ 
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ณัฐพล รอทอง