วิจัยและบริการวิชาการ

ปริญญานิพนธ์นักศึกษา

พ.ศ. 2562
1) ฌาณวิทย์ มีนุช, กันต์ ฉันทวิชานนท์,”เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเขียนภาษาจาวา”,ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์), พ.ศ. 2562
2) นารีนาถ จันทร์เหมือน, “คู่มือการปฏิบัติงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด”,ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัด), พ.ศ. 2562


พ.ศ. 2561
1) เอื้อสกุล โพธิรินทร์, ปณชัย เชื้อทองคำ,”การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์โดยใช้เซนเซอร์ควบคุมตามหลักการ IOT “, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561
2) ธัชกร ศรีภาณุชาติ, ธนากร เจียรกุล, หริมาลัย เหลือพงษ์, ” การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบและติดตามผลการเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์), พ.ศ. 2561
3) ตวงชัย ศรีอ่างทอง, ชีวิน ชัยศักกรีนนท์, ” การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบ LoRa “, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์), พ.ศ. 2561
4) วรโชติ สิงหาคุณ,วีรภัทร ผ่าผล “การวัดสมรรถนะของบอร์ดรับส่งสัญญาณ LoRa ย่านความถี่ 433 MHz Performance measurement of LoRa boards frequency”, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561
6) ณัฐพล แตงอ่อน, วิทยา พุฒสอาด,”การออกแบบระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงภายในอาคาร”, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561
7) ธนภัทร นิเลาะ, ฐากฤช น้อยวงษ์,”รถเข็นไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและราคาประหยัด”ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561
8) ปุณยวัจน์ รัตนชำนอง, พิภพ ทรรพนันทน์, เศรษฐพงศ์ พุ่มลำเจียก, “เครื่องกรอกน้ำกึ่งอัตโนมัติ”, ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัด), พ.ศ. 2561
9) อุดมศักดิ์ สังเทระ, พีรพัช งูตูล, กิตติคุณ ศิลกุล,”เครื่องคัดแยกกุ้งกึ่งอัตโนมัติ “,ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัด), พ.ศ. 2561
10) ธนาคม ชัยวงค์, ชัยวัฒน์ กันโท,”ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจจับไฟป่าและแจ้งเตือนผ่านวิทยุมือถือวอกกี้ – ทอกกี้”,ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561
11) ปณิธิ เอี่ยมสำอางค์, ณัฐกฤษณ์ ศรีทองสุข”ระบบแสดงข้อความบนโลกเสมือนด้วยเทคโนโลยีAugmented Reality”,ปริญญานิพนธ์หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม), พ.ศ. 2561