คณะผู้บริหารภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น
หัวหน้าแขนงวิชา
การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
อาจารย์ ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม
หัวหน้าแขนงวิชา คอมพิวเตอร์
ดร. นพพร สุทธิวงศ์
หัวหน้าแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
รองศาสตราจารย์ โอภาส ศิริครรชิตถาวร
หัวหน้าแขนงวิชา โทรคมนาคม