คณาจารย์โครงสร้างภาควิชา

คณะผู้บริหารภาควิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล  ประยงค์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สาลีขาว
รองหัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนากร ผดุงถิ่น
หัวหน้าแขนงวิชา
การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
ผศ.ดร. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
หัวหน้าแขนงวิชา คอมพิวเตอร์
ดร. นพพร สุทธิวงศ์
หัวหน้าแขนงวิชา
เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
รองศาสตราจารย์ โอภาส ศิริครรชิตถาวร
หัวหน้าแขนงวิชา โทรคมนาคม