ร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มจพ.

https://kmutnb.ac.th/about/clue-reporting.aspx