งานบริการนักศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
EIT-R11 อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
EIT-R21 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์
ETT-R11 อาจารย์ ดร.ธนัชชา สถิตย์จันทรากุล
ETT-R21 อาจารย์ ดร.กฤษฎา มามาตร
ECT-R11 อาจารย์ ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม
ECT-R21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
EnET(ฺB)-R11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
EnET(B)-R21 อาจารย์ สมเด็จ น้อยสวย
EnET(B)-R31 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
EnET(B)-R41 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
EnET(B)-R42S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
EnET(ฺC)-R11 ดร.เลอสรรค์ กิรสมุทรานนท์
EnET(C)-R21 อาจารย์ ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม
EnET(C)-R31 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์
EnET(C)-R41 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา
EnET(C)-R42S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
EnET(I)-R11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
EnET(I)-R21 อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
EnET(I)-R31 อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
EnET(I)-R41 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์
EnET(I)-R42S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

แขนงวิชาโทรคมนาคม
EnET(T)-R11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สาลีขาว
EnET(T)-R12S อาจารย์ ดร.สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น
EnET(T)-R21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธ์ุ
EnET(T)-R22S รองศาสตราจารย์โอภาส ศิริครรชิตถาวร
EnET(T)-R31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงศ์จำปา
EnET(T)-R32S อาจารย์ สมเด็จ น้อยสวย
EnET(T)-R41 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส สิฏฐกุล
EnET(T)-R42S ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ