วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยของคณาจารย์

ปี พ.ศ 2563

บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

1. P. Tiawongsombat and I. Chantaksinopas, “Low-Level Image Features in Orthographic Projection Snapshot to 3D Coordinate Retrieval,” 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT), 2020, pp. 212-216

2. P. Imsamer, V. Boonyaphon and S. Tiacharoen, “The Comparison of Deep Learning Driven Optical Character Recognition for Hard Disk Head Slider Serial Number,” 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 2020, pp. 217-220

3. S. Chanthakit and C. Rattanapoka, “A Campus IoT Cloud Platform for Stream Processing,” 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT), 2020, pp. 217-221

4. L. Promseela, C. Suwanasri, S. Saribut, T. Suwanasri and R. Phadungthin, “Risk Assessment for Power Circuit Breaker by Using Failure Modes, Effects and Criticality Analysis,” 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 2020, pp.

5. L. Kirasamuthranon, P. Wardkein and J. Koseeyaporn, “Narrow Bandwidth PLL Based Multiplier Phase Detector for PSK Modulator,” 2020 5th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS), 2020, pp. 594-598

บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1. K. Mamat and W. Santipach, “On Optimizing Feedback-Rate Allocation for Downlink MIMO-NOMA With Quantized CSIT,” in IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 1, pp. 1551-1570, 2020

2. Chunpungsuk C., Piriyasurawong P., Chatwattana P., ”Backward Design with Virtual Learning Ecosystem Model to Enhance Design Thinking and Innovation” ,Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1134, P. 336-345,18 March 2563

3. Wattanasin W., Piriyasurawong P., Chatwattana P, “Engineering Project-Based Learning Model Using Virtual Laboratory Mix Augmented Reality to Enhance Engineering and Innovation Skills”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1134, P. 808-817, 18 March 2563

4. P Chatwattana, K Kuntama, R Phadungthin, “A 3D-interactive virtual classroom with a virtual learning environment World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE), Volume 18, Number 4, P. 387-392,
22 November 2563

5. Sittakul, V., Vijayalakshmi, S., Nagarajan, V. et al. Implementation of High-Efficiency and Ultra-Low-Power Transceiver for the Design of Body Channel Communication Applications. Circuits Syst Signal Process 39, 6034–6057 (2020). 6. Dentri, S., Pookkapund, K., Luadang, B., Akkaraekthalin, P., Phongcharoenpanich, C., “Single-Fed Broadband CP Bidirectional Antenna with Double-Layer Diagonally Aligned Plates for Universal UHF-RFID Applications”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION, Volume 2020, Number 6561534, 2563.

ปี พ.ศ 2562
1) K. Mamat and W. Santipach, “Optimal Feedback Allocation for Zeroforcing Beamforming Transmission in Downlink NOMA,” in Proc. IEEE Wireless Commun. and Networking Conf. (WCNC),Marrakech, Morocco, Apr. 2019, pp. 1-6.
2) P.Chatwattana, S.Tamahakin and J.Soradach,“Thesis Knowledge Management System using Digital Intellectual Repository”,International Journal of Information Processing and Management,Vol.10, No.2, pp. 120-131, 2019


ปี พ.ศ 2561
1) K. Mamat and W. Santipach, “On Optimizing Feedback Interval for Temporally Correlated MIMO Channels With Transmit Beamforming and Finite-Rate Feedback,” in IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 8, pp. 3407-3419, Aug. 2018.
2) S. Chanthakit and C. Rattanapoka, “MQTT Based Air Quality Monitoring System using Node MCU and Node-RED,” 2018 Seventh ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC), Nakhonpathom, 2018, pp. 1-5.
3) T. Satitchantrakul, P. Akkaraekthalin, R. Silapunt and D. Torrungrueng,
Compact wideband multi-section quarter-wave-like transformers”, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 32:15, 1911-1924
4) V. Sittakul, S. Hongthong and S. Pasakawee, “Leakage error measurement of vector network analyser in National Institute of Metrology (Thailand),” in IET Science, Measurement & Technology, vol. 12, no. 4, pp. 443-447, 7 2018.
5) Thoetphan Kingsuwannaphong, Vitawat Sittakul,” Compact circularly polarized inset-fed circular microstrip antenna for 5GHz band“, Computers & Electrical Engineering, Volume 65, pp.554-563, 2018.