หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา แบ่งเป็น 4 แขนงย่อย คือ
ภาษาไทย

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (โทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (เครื่องมือวัดและควบคุม)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (คอมพิวเตอร์)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์)

ภาษาอังกฤษ

 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Telecommunication)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Instrumentation and Control)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Computer)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Broadcast)

รูปแบบของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรออกแบบระบบเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
 • วิศวกรออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • วิศวกรด้านระบบกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
 • วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครู อาจารย์
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม และระบบกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

เอกสารหลักสูตร
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2554
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2560

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)

วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2565

วศ.บ.(เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปี พ.ศ. 2565  (เทียบโอน)

รวมเล่มหลักสูตรMEEE2564_รวมระเบียบข้อบังคับ

บันทึก