หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา แบ่งเป็น 4 แขนงย่อย คือ
ภาษาไทย

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (โทรคมนาคม)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (เครื่องมือวัดและควบคุม)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (คอมพิวเตอร์)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  (การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์)

ภาษาอังกฤษ

 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Telecommunication)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Instrumentation and Control)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Computer)
 • Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
  Technology (Broadcast)

รูปแบบของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรออกแบบระบบเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา
 • วิศวกรออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • วิศวกรด้านระบบกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
 • วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครู อาจารย์
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม และระบบกระจาย