ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_51
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_52
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_53
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_54
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_55
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์_56

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
โครงร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
รายงานผลการดำเนินงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
โครงร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
โครงร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
รายงานผลการดำเนินงาน