หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัสและชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ. บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electronics Engineering Technology)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B. Eng. (Electronics Engineering Technology)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 147 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 • วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรทางด้านเครื่องมือวัดและระบบมาตรวิทยา
 • วิศวกรทางด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรทางด้านโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง
 • วิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ครู อาจารย์
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติ และการกระจายภาพและเสียง

หลักสูตร ฉบับเต็ม

บันทึก