แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

ผศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น

หัวหน้าแขนงวิชา

ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา 

1ผศ.ศิริวัฒน์   หงส์ทอง

1อาจารย์  เทิดพันธุ์ กิ่งสุวรรณพงษ์