ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

1

ชื่อ นามสกุล: พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา:  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา:

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2556

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2541

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย,2536

โฮมเพจ:
อีเมล:  pisit.w@cit.kmutnb.ac.th
โทร:
งานวิจัย:

– เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติที่ทำงานด้วยไฟล์ HPGL, 2558

– การออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเรียนรู้การควบคุมแบบวงปิดด้วยพีแอลซี, 2558

– Digital Control of an AC/DC Converter using Power Balance Control Technique with Average OutputVoltage Measurement, 2555- DSP Based Control Implementation of an AC/DC Converter with Improved Input Current Distortion, 2554

– Control of a high power factor AC/DC converter with a simple load current estimator, 2553

– Distributed control of parallel AC to DC converter, 2552

– Analysis and design of a high power factor AC/DC converter with an active ripple filter, 2552