ผศ.ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

ชื่อ นามสกุล: พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา:  เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การศึกษา: ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2556
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2541
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 2536
โฮมเพจ:  
อีเมล:  pisit.w@cit.kmutnb.ac.th
โทร:  
งานวิจัย: ผลงานตีพิมพ์

บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1. P. Wisutmetheekorn, V. Chunkag,”Digital Control of an AC/DC Converter using the Power Balance Control Technique with Average Output Voltage Measurement”, Journal of Power Electronics, vol. 12. no. 1, pp. 88-97, 2012
2. P. Wisutmetheekorn, V. Chunkag, “DSP Based Control Implementation of an AC/DC Converter with Improved Input Current Distortion,” Journal of Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 11, no. 2, pp. 87-94, 2011.

บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

1. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร และ วิบูลย์ ชื่นแขก,”การออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงที่ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งเก็บพลังงาน”,วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,ปีที่ 1 ฉบับที่ 1,มกราคม-มิถุนายน 2559

งานประชุมวิขาการระดับนานาชาติ 

1.Wisutmetheekorn, P.; Chunkag, V.; , “Control of a high power factor AC/DC converter with a simple load current estimator,”IPEC, 2010 Conference Proceedings , vol., no., pp.687-692, 27-29 Oct. 2010
2. Kanthaphayao, Y.; Wisutmetheekorn, P.; Kamnarn, U.; Chunkag, V.; , “Distributed control of parallel AC to DC converter,”Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2009. ECTI-CON 2009. 6th International Conference on, vol.01, no., pp.68-71, 6-9 May 2009
3.Wisutmetheekorn, P.; Chunkag, V.; , “Analysis and design of a high power factor AC/DC converter with an active ripple filter,”Power Electronics and Drive Systems, 2009. PEDS 2009. International Conference on, vol., no., pp.440-445, 2-5 Nov. 2009

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

1. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถเชื่อม
ต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”,การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 11 (The 11th Conference
of Electrical Engineering Network 2019),จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,15-17 พ.ย 2562
2. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”การควบคุมอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส 5 ระดับ”,การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 10,กรุงเทพ, 23 พ.ย 2560
3. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”การลดความผิดเพี้ยนกระแสอินพุตวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมแบบเรโซแนนซ์”,การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9,
กรุงเทพ, 24 พ.ย 2559
4.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร, “การเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติที่ทำงานด้วยไฟล์ HPGL”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), จ.ตรัง, 8-10 ก.ค 2558
5. ณัฐพงศ์ แพน้อย และ พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร “ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี”,การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), จ.ตรัง, 8-10 ก.ค 2558
6. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”การควบคุมการทรงตัวของพาหนะแบบสองลอ,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), จ.เชียงใหม่, 21-23 พ.ค 2557
7. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่และพีไอดีสำหรับระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก”,การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), จ.เชียงใหม่, 21-23 พ.ค 2557
8. ณัฐพงศ์ แพน้อย และ พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร,”ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ,” การประชุมวิชาการงานวิจัยและ พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 2014), จ.เชียงใหม่, 21-23 พ.ค 2557
9. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร “การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยตัวควบคุมแบบพีไอและฟัซซี่ลอจิก”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON-36), 11- 13 ธันวาคม 2556
10. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร “การควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงที่มีค่าตัวประกอบกำลังสูงด้วยตัว   ควบคุมพีไอที่มีการปรับตัวอย่างง่าย”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 35 (EECON-35) , 12- 14 ธันวาคม 2555
11. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกรและวิบูลย์ชื่นแขก,”การควบคุมแบบไฮบริดสำหรับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดบัคที่ต่อขนานกัน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 34 (EECON-34), 1-3 ธันวาคม 2554
12.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกรและวิบูลย์ชื่นแขก,”การปรับปรุงผลตอบสนองการควบคุมแรงดันของวงจรแปลงผันไฟฟ้า-กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 33 (EECON-33), 1-3 ธันวาคม 2553
13. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกรและวิบูลย์ชื่นแขก,”การควบคุมวงจรแปลงผันไฟตรง -ไฟตรงแบบบัคที่มีการประมาณค่ากระแสโหลด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 33 (EECON-33), 1-3 ธันวาคม 2553
14. พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกรและสมชาย ฉัตรรัตนา,”การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบปรับตามสนามแม่เหล็กโดยอ้อมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 21 (EECON-21),12- 13 พฤศจิกายน 2541