ข่าวประชาสัมพันธ์รวมข่าว

โครงการ MST Academy Program

ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท Magic Software (Thailand) Corp., Ltd.
ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการ MST Academy Program ของบริษัทให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรสำหรับธุรกิจยุคดิจิทัลที่ต้องการทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรและบริษัทต่างๆของประเทศ ผู้สนใจอาจดูข้อมูลเพิ่มเติมจากไฟล์แนบ