วิจัยและบริการวิชาการ

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

ทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. เป็นการให้ทุนศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยมีงบประมาณสนับสนุน ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ระยะเวลาของโครงการ ตามหลักสูตรที่ศึกษา ไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าครองชีพนักศึกษาผู้รับทุน ไม่เกิน 13,000 บาทต่อเดือน (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และค่าเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ไม่เกิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
1. กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาคปกติของมหาวิทยาลัย
2. มีวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ก่อนวันที่ทำสัญญารับทุน
3. มีผลงานวิจัย Article/Proceeding ในฐานข้อมูล Scopus มาก่อนอย่างน้อย 1 ฉบับ

ข้อมูลเพิ่มเติม