งานบริการนักศึกษา

คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์และเอกสาร

รูปแบบปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2561 (ใหม่)
– 01-ปกไทยอังกฤษ
– 02-กิตติกรรมประกาศ
– 03-ตัวอย่างบทความ
– 04-ประวัติผู้จัดทำ
– ตัวอย่างรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
– แบบฟอร์ม ปริญญานิพนธ์ (หลักสูตร อส.บ.)
– แบบฟอร์ม_ปริญญานิพนธ์ (หลักสูตร วศ.บ.)
รูปแบบปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 (เดิม)
แบบประเมินปริญญานิพนธ์
แบบประเมินหัวข้อปริญญานิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อสอบก้าวหน้าและสอบป้องกัน
แบบยื่นข้อสอบ รายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอขออนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์
แบบอนุญาตให้เข้าเล่มปริญญานิพนธ์
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำปริญญานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้า
สอบป้องกัน