Electronics and Digital Broadcast Technology 2019

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เปิดมุมมองความคิด สู่โลกยุคดิจิตอล (Electronics and Digital Broadcast Technology 2019) วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารต่อเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  งานนี้ฟรีตลอดงาน  รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.30 – 12.00  น.   Project Day
เวลา 12.00 – 14.30  น.  เทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัทชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์
เวลา 14.30 – 15.30  น.  ดร.รัศมิทัต  แผนสมบูรณ์ ” Smart Electronics กับ เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง”
เวลา 15.30 – 16.30  น.  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา “ทิศทางการพัฒนา Digital Electronics เพื่อสร้างความเข้ม 
                                      แข็งและมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ”