ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงินประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาตรี ให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 สำหรับวิชาเรียน

โดยลงทะเบียนผ่าน web ด้วยตนเองและชำระเงินผ่านช่องทางตามใบจองวิชาเรียนภายในเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: การลงทะเบียนรักษาสภาพ Project สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน