รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครนักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. เข้าเรียนต่อ (รอบเพิ่มเติม)
(1-15 มิ.ย 2563)
*** สำหรับผู้จบ ปวช. ***
หลักสูตร วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชา โทรคมนาคม (EnET-T) 10 คน (โครงการสมทบพิเศษ)
แขนงวิชา การกระจายเสียงวิทยุ (EnET-B) 10 คน (โครงการปกติ)

*** สำหรับผู้จบ ปวส. ***
หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชา โทรคมนาคม (ETT) 10 คน (โครงการปกติ)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/5