กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปี.2563

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร  4ปี

 

 

 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีและเทียบโอน