ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี2563

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดี

พันตรี ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE)

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลดี