โครงสร้างภาควิชา

บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาว กษมา       พุ่มศิริ


นางสาว นุชจรินทร์ หอมมาลี


นางสาว วิไลทิพย์   พันโยธา

(วิศวกรโทรคมนาคม)


นาย จีระ อาชวพรวิทูร

(วิศวกรคอมพิวเตอร์)

8 นาย ทรงพล พุ่มแจ่ม

(วิศวกรเครื่องมือวัดฯ)

7
นาย พงศธร มหาเมฆี

(วิศวกรโทรคมนาคม)