งานบริการนักศึกษา

ค้นหาปริญญานิพนธ์ห้องสมุด มจพ.

button

ขั้นตอนการ DOWNLOAD ปริญญานิพนธ์

1.เข้าไปที่ http://library.kmutnb.ac.th/

หากเชื่อมต่อจากภายนอกต้องเข้าผ่าน Proxy

2.คลิ๊กไปที่ Catalog and Database กดปุ่ม Search เพื่อเข้าไปตั้งค่าการค้นหา

3.เลือกหมวดหมู่

4.คลิ๊ก Download

5.Download หากเชื่อมต่อจากภายนอกจะมีการสอบถาม username และ password