นศ.ได้รับทุนฝึกงานและสหกิจศึกษา ณ ประเทศเยอรมันนีและญี่ปุ่น

คณบดีและรองคณบดีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาหลังจากได้ให้โอวาทแก่นศ.ที่ได้รับทุนไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ณ ประเทศ เยอรมันนีและประเทศญี่ปุ่น