ประกาศขยายระยะเวลาถอดถอนวิชาเรียน

ประกาศด่วน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติขยายระยะเวลาถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาปริญญาตรีสามารถถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ถึงวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
ตามลิงค์นี้ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp