เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565

ประกาศ!!! ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วทอ.เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565.

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี และเทียบโอน 3 ปี เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564.สามารถดูระเบียบการได้ทาง shorturl.asia/uwOElสมัครได้ทาง https://www.admission.kmutnb.ac.th/